Header

Corpul operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară(RNPM)

Operatori

Asociaţie de utilitate publică

Adresa

ANAF
CCIR
UNBR
UNNPR
AD Regesta
Constituită conform prevederilor Ordonanţei 89/29.08.2000, în conditiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, Corpul operatorilor RNPM (inițial AEGRM) este o asociaţie profesională (persoană juridică de utilitate publică) a operatorilor autorizaţi ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară(RNPM), care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de supraveghere şi cu terţele persoane.

Operatorii şi agenţii împuterniciţi ai acestora sunt autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere a RNPM, care este Ministerul Justiţiei, în vederea înregistrării în arhivă a avizelor de înscriere. De la data autorizării, toţi operatorii fac parte din Corpul Operatorilor RNPM. Încetarea valabilităţii autorizaţiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calităţii de membru al Corpului Operatorilor RNPM.

RNPM constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare,precum şi a altor drepturi prevăzute de lege.În RNPM se înregistrează şi se asigură publicitatea ipotecilor mobiliare, fiduciilor, avizelor specifice, creanţelor securitizate şi obligaţiilor ipotecare. Numai operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi ai acestora pot efectua înscrieri în RNPM.

Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele înscrise în RNPM, se asigură accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise În arhivă numai prin intermediul aplicaţiei software a registrului de pe site-urile oficiale RNPM.

Comunicate


2018


Monitorul Oficial, publicare Lege nr. 297/03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară

În cursul zilei de 07.12.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1040 Legea nr. 297/03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare ce va intra in vigoare in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ce dispune că „Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare”.

2017


Comunicatul Corpului operatorilor AEGRM privind natura AEGRM de Registru Public Mobiliar General

Având în vedere unele aserţiuni exprimate în luările de poziţie şi în dezbaterile apărute ca urmare a adoptării Legii nr. 17/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, asociaţia profesională a operatorilor autorizaţi să efectueze înscrieri în arhivă, formulează următorul

COMUNICAT

29 martie 2017

Astfel, în publicaţii generale şi de specialitate juridică, în special în mediul electronic, a fost promovat un curent de opinie care susţine inexistenţa unui registru public de genul celor indicate în art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 4 din Legea nr. 17/2017).

Potrivit art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri în care se efectuează înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege. În lumina acestor dispoziţii legale, Corpul operatorilor afirmă că Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) reprezintă fără nicio îndoială un registru public în sensul art. 641 din Codul de procedură civilă, sus-menţionat,

Având natură de registru public mobiliar general, AEGRM reprezintă, prin modul de organizare şi funcţionare, cea mai avansată instituţie juridică şi tehnică, în formă dematerializată, în materia publicităţii din ţara noastră.

AEGRM este pregătită juridic şi instituţional, dar şi din punct de vedere al capacităţii tehnico-organizatorice, să asigure înregistrarea titlurilor executorii, înscrisuri sub semnătură privată, cărora legea le condiţionează eficienţa de îndeplinirea acestei formalităţi de publicitate.

În AEGRM sunt înscrise sau menţionate în prezent acte şi operaţiuni juridice precum contractele de ipotecă mobiliară, contractele de leasing, contractele de consignaţie, fiduciile, sechestrele asigurătorii, creanţele bugetare având ca titulari statul sau unităţile administrativ-teritoriale, dar şi creanţele securitizate sau obligaţiunile ipotecare.

Publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege se realizează prin înscrierea în AEGRM a unui aviz specific. În această manieră este asigurată, în condiţiile legii, publicitatea clauzei de insesizabilitate, clauzei de inalienabilitate, clauzei de rezervă a proprietăţii, pactului de răscumpărare, cesiunii de creanţă, declaraţiei de rezoluţiune, declaraţiei de reziliere, hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei, regimului matrimonial, uzufructului asupra creanţelor, plăţii anticipate a chiriei sau cesiunii creanţei privind chiria.

Se poate, de asemenea, realiza publicitatea altor acte/fapte juridice supuse publicităţii conform legii, cum este şi cazul titlurilor executorii despre care vorbeşte art. 641 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în redactarea sa actuală, prin completarea şi înscrierea în AEGRM a formularului de aviz specific iniţial.

Aşadar, AEGRM nu are doar rolul de a realiza publicitatea ipotecilor mobiliare, cum în mod eronat au încercat unele voci să acrediteze în spaţiul public; ea nu este o simplă platformă de consemnare a unei forme de garanţie reală. Denumirea actuală a instituţiei nu trebuie să inducă în eroare. Proiectele de reformă din ultima vreme tind să confirme acestei instituţii veritabila sa vocaţie câştigată prin experienţă, bune practici şi constante procese de înnoire, respectiv cea de registru public mobiliar.

Exprimăm convingerea că persoanele interesate vor recurge cu încredere la efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege prin intermediul AEGRM, registrul public/de publicitate mobiliară cu o activitate de 17 ani în spaţiul juridic şi de afaceri românesc.

Comitetul director al Corpului operatorilor
Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare
Bulevardul Unirii, nr.64, Bl. K4, sc. 5, et. 8, ap.143, Sector 3 BucurestiAcces public la Registrul Național de Publicitate Mobiliară

www.co.romarhiva.ro www.mj.romarhiva.ro

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM), registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege, este reglementat de Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018, intrată în vigoare la data de 10 decembrie 2018.
Mai mult …

Informaţii de interes

Legea nr. 297/03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare