Header

TERMENI SI CONDITII WEBSITE ASOCIATIA CORPUL OPERATORILOR REGISTRULUI NATIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARA CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM), registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege, este reglementat de Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018, intrată în vigoare la data de 10 decembrie 2018.

Operarea în RNPM – activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere şi certificare a rezultatelor căutărilor în Registru – este îndeplinită de către operatorii autorizați de către Autoritatea de Supraveghere – Ministerul Justiției și agenții împuterniciți ai operatorilor autorizați.

Activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere şi certificare a rezultatelor căutărilor în RNPM se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condiţiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri.

Ipotecile mobiliare, gajul, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, precum şi privilegiile, în condiţiile legii, în vederea efectuării publicităţii se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.

Titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităţilor de publicitate îndeplinesc această condiţie prin înscrierea în Registru.

Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în Registru.

În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prioritatea menţionată la art. 2.426 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la Registru. Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară este Ministerul Justiţiei care, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită și următoarele atribuţii: supraveghează activitatea de operare în Registru desfăşurată de către operatori şi agenţii acestora; administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al Registrului, amplasat la sediul Ministerului Justiţiei ce constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informaţiei Registrului şi este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele; asigură, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise în Registru; poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatorii sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in RNPM raportat la prevederile actelor normative speciale arătate anterior.

Extras din REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE aprobat de Comitetul Director al Asociaţiei "Corpul Operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare'' la data de 24.05.2018 -

ASOCIATIA cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajeaza sa protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

Asociatia Corpul Operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (ASOCIATIA) cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii, nr. 64, bl K 4, sc.5, et.8, ap.143 Sector 3, cod de inregistrare fiscala 13945553 este constituită conform prevederilor Ordonanţei 89/29.08.2000, în conditiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, Corpul operatorilor AEGRM este o asociaţie profesională (persoană juridică de utilitate publică) a operatorilor autorizaţi ai Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM), care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de supraveghere şi cu terţele persoane,

ASOCIATIA respecta confidentialitatea tuturor clientilor si confidentialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

ASOCIATIA prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale si/sau participarii la conferinte/evenimentele organizate de catre ASOCIATIE si/sau in incinta ASOCIATIEI.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea ASOCIATIEI, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website ASOCIATIEI etc.

Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri ale ASOCIATIEI de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale ale ASOCIATIEI.

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii, nu utilizati niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

ASOCIATIA nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza ASOCIATIA?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile ASOCIATIEI, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si desfasurarii activitatii curente, inclusiv derularii activitatii contractuale, precum si in vederea aplicarii prevederilor legale, inclusiv cele privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE), ASOCIATIA va poate solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, ASOCIATIA va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail, profesie, loc de munca, adresa IP etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre ASOCIATIE, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Beneficiari ai activitatilor care revin ASOCIATIEI potrivit legii (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. - actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.
Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii ASOCIATIEI, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor ASOCIATIEI.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de ASOCIATIE, precum si atunci cand participati la conferintele/evenimentele/manifestarile organizate de ASOCIATIE, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de vizitator al imobilului ASOCIATIEI, putem colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, si/sau semnarea oricarui document prin care sunt furnizate date personale catre ASOCIATIE, ori prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor ASOCIATIEI sau participarii/achizitionarii de bilete/achitarii tarifului pentru participare la evenimentele organizate de ASOCIATIEI si sau in incinta ASOCIATIEI, persoanele vizate sunt informate si/sau isi exprima in mod expres consimtamantul (isi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al ASOCIATIEI persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau isi pot retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/ conferintele /serviciile oferite de ASOCIATIE.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

 • Indeplinirea atributiilor legale ale ASOCIATIEI;
 • Organizarea de conferinte si alte manifestari/evenimente specializate;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a ASOCIATIEI;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de ASOCIATIE;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • Management operational;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti etc..

ASOCIATIA va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de ASOCIATIE si/sau in incinta ASOCIATIEI si/sau partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

 • Beneficiari persoane fizice ai ASOCIATIEI (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentanti/imputernicitii acestora, legali sau conventionali (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • Expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai ASOCIATIEI, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

- Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre ASOCIATIE si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e- mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de ASOCIATIE cu respectarea drepturilor acestora, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile ASOCIATIEI, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al ASOCIATIEI prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ASOCIATIEI, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

In cazul in care ASOCIATIA intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct (dupa ce persoanele vizate au optat in acest sens), persoanele vizate vor fi informate in prealabil. Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de ASOCIATIE, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea ASOCIATIEI, va puteti dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

In relatia cu ASOCIATIA, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, ASOCIATIA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor ASOCIATIEI, pana in momentul in care persoana vizata, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ASOCIATIA prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ASOCIATIE pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale ASOCIATIEI si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

In vederea realizarii scopului mentionat, ASOCIATIA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de indeplinire a atributiilor, pana in momentul in care persoana vizata, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ASOCIATIA prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ASOCIATIE pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale ASOCIATIEI si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce ASOCIATIA depune toate eforturile in privinta protejarii datelor personale, nu poate fi garantata in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile ASOCIATIEI. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odata ce sunt primite date personale, ASOCIATIA utilizeaza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice- Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza prin consimtamant, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata ASOCIATIEI, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza catre ASOCIATIE sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazurilor in care ASOCIATIA demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, ASOCIATIA este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunostinta si inteleg faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre ASOCIATIE constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ASOCIATIE si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, ASOCIATIA poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, ASOCIATIA este indreptatita sa considere reziliat de drept Contractul incheiat cu Clientul ASOCIATIEI, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul ASOCIATIEI cu o cerere scrisa, datata si semnata.

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor ASOCIATIEI prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor ASOCIATIEI sau utilizarea serviciilor ASOCIATIEI prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate noile prevederi.